Program Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy

przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii.

 

I. Założenia ogólne:

Nauczanie jest integralną częścią procesu wychowania, a więc praca nauczyciela nie ogranicza się do przekazywania wiedzy. Jest procesem rozwijającym osobowość, a także kształtującym moralność i umiejętność życia w społeczeństwie.

 

II. Najważniejsze cele pracy wychowawczej:

1. W swojej pracy wychowawczej nauczyciele powinni:

a) tworzyć środowisko umożliwiające wszechstronny rozwój osobowości

    (w wymiarze intelektualnym, społecznym, moralnym, estetycznym);

b) rozwijać dociekliwość poznawczą uczniów, skłaniać ich do poszukiwania           

    autentycznych wartości - dobra, prawdy i piękna w życiu;  

c) rozwijać samodzielność uczniów  w dążeniu do dobra w wymiarze indywidu-

    alnym i społecznym, uczyć godzenia dobra własnego z dobrem innych, odpo-

    wiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej

    z wolnością innnnnych;

d) uczyć szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz

    przygotowywać do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie w duchu po-

    szanowania dla polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego i wartości

    narodowych;

e) wspierać dążenia uczniów do odkrywania i osiągania ważnych celów życio-

    wych, odkrywania i realizowania ważnych dla odnalezienia własnego miejsca

    w świecie wartości, pomagać uczniom w rozpoznawaniu i hierarchizowaniu

    wartości, dokonywaniu wyborów.

2. Jednym z najważniejszych zadań Szkoły jest kształtowanie postawy społecz-

    nej uczniów, a mianowicie umiejętności rozumienia poglądów innych ludzi,

    postawy dialogu, działania we wspólnocie i współpracy w tworzeniu wspól-

    noty szkolnej.

3. Podstawą funkcjonowania polskiej szkoły za granicą jest przekonanie o waż-

    ności i wielkości polskiej kultury narodowej i polskiego dziedzictwa kulturo-

    wego. Dlatego też przekazywanie uczniom wiedzy o polskiej kulturze jest

    istotnym celem wychowawczej pracy nauczycieli.

4. Nauczanie języka ojczystego stanowi fundament ogólnego rozwoju ucznia,

    jest instrumentem zdobywania wiedzy, warunkiem sprawnego funkcjonowa-

    nia w polskim społeczeństwie i stanowi główny punkt odniesienia całej edu-

    kacji szkolnej - wychowania, a w tym także kształcenia.

5. Za rozwój języka polskiego w mowie i piśmie, rozwój umiejętności komuni-

kacyjnych są odpowiedzialni wszyscy nauczyciele, niezależnie od nauczanego przedmiotu.

6. Wszyscy nauczyciele powinni także współdziałać w tworzeniu zintegrowane-

    go systemu wiedzy, umiejętności i postaw swoich uczniów.

7. Imię patronki Szkoły – błogosławionej królowej Rychezy jest symbolem dobrych stosunków  między Polską a Niemcami, symbolizuje ono również jedno z ważnych zadań szkoły - wychowanie w duchu tolerancji, demokracji i poszanowania przyjaźni między Polakami a Niemcami, kształtowanie przekonania, że wszyscy pracujący i uczący się w Niemczech są także reprezentantami swojego kraju i jego kultury. Wszelkie formy współpracy z niemieckimi szkołami i instytucjami mają zatem służyć likwidowaniu barier i stereotypów, budowaniu więzi między mieszkańcami wspólnej Europy.