Regulamin Ucznia

REGULAMIN UCZNIA

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy

przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

 

 

I.                  Uczeń ma obowiązek:

a)     dbać o honor i dobre imię Szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje;

b)    w nauce, pracy wykazywać się zaangażowaniem, determinacją i poświęceniem;

c)     przychodzić punktualnie na zajęcia:

d)    dbać o ład i porządek w Szkole;

e)     szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń;

f)      za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice lub prawni opiekunowie;

g)     przychodzić do Szkoły w stroju czystym, schludnym, estetycznym o cechach stonowanej, umiarkowanej elegancji; w doborze ubioru, biżuterii, makijażu należy zachować umiar, pamiętając, że Szkoła jest miejscem pracy;

h)    współdziałać z kolegami i brać udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.

 

2. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko na osobistą lub pisemną

prośbę rodzica skierowaną do wychowawcy klasy.

 

3. Nagłe, nieplanowane zwolnienie ucznia z pojedynczych zajęć może nastąpić tylko po wcześniejszym telefonie do wychowawcy i wysłaniu wiadomości sms do wychowawcy jako potwierdzenia rozmowy.

 

4. W przypadku zaistnienia nagłej choroby ucznia (doznania urazu), wychowawca lub inny nauczyciel powiadamia rodziców, którzy mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.

 

5. Uczniowie mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, a każdą nieobecność usprawiedliwić najpóźniej do tygodnia od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności będą uznawane za nieusprawiedliwione.

 

6. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, kierownik, nauczyciele mają prawo zwrócić mu uwagę, a uczeń powinien zastosować się do zaleceń.

 

7. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

 

8. Uczniom zabrania się:

a)     wprowadzania na teren Szkoły osób trzecich;

b)    opuszczania terenu Szkoły podczas przerw (z wyjątkiempełnoletnich uczniów klas licealnych; po wcześniejszym podpisaniu przez rodziców uczniów oświadczenia w tej sprawie);

c)     przynoszenia do Szkoły przedmiotów niebezpiecznych jak: zapalniczki, ostre przedmioty, zapałki, środki pirotechniczne, itp.;

d)    używania wulgarnych słów;

e)     używania (tj. wyjmowania z plecaka, kładzenia na ławce, bawienia się) telefonów komórkowych na lekcjach

f)      żucia gumy na lekcjach;

 

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież przedmiotów wartościowych (telefony komórkowe, pieniądze, biżuteria, itp.) a także za przedmioty (ubrania, podręczniki, przybory, itp.) pozostawione na jej terenie.

 

11. W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń stosowane będą następujące środki:

 

a)     ustne upomnienie od nauczyciela;

b)    rozmowa z Kierownikiem szkoły;

c)     wezwanie rodziców do Szkoły;

d)    upomnienie w obecności nauczyciela, wychowawcy i rodziców z wpisem do akt szkolnych;

e)     w przypadku szkód materialnych, kosztami naprawy obciążeni są Rodzice ucznia;

 

Za poważne wykroczenia Kierownik na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej ma prawo zawiesić ucznia w jego czynnościach lub usunąć ze Szkoły.

 

12. Zasady przebywania ucznia w szkole

 

a)     Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

b)    Podczas przerw uczniowie przebywają na zewnątrz budynku a po dzwonku na lekcję zobowiązani są do powrotu do sali lekcyjnej.

c)     W trakcie przerw międzylekcyjnych zabrania się uczniom czynności zagrażających bezpieczeństwu, jak również opuszczania terenu szkoły.

d)    Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela, rodziców pełniących dyżur w Szkole lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę.

 

Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Szkoły, z którym zapoznaje się na początku roku szkolnego, co potwierdza własnoręcznym podpisem w pierwszym tygodniu zajęć.

Z treścią regulaminu Szkoły zapoznają się również rodzice, którzy to także potwierdzają własnym podpisem.