Statut

 

 

S T A T U T

 

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im.  Królowej  Rychezy

 

przy Konsulacie Generalnym RP  w  Kolonii.

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Szkolny Punkt Konsultacyjny im.  Królowej  Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP  w  Kolonii , zwany dalej „punktem”, umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w niemieckim systemie oświaty, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

 

§ 2

1. Siedzibą punktu jest Kolonia.

2. Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone w trybie stacjonarnym.

3. Nauka w punkcie jest bezpłatna.

4. Punkt posiada swój sztandar i może posługiwać się logo.

 

§ 3

1. Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej.

2.Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Ośrodkiem”.

3.Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.

4.Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowychi administracyjnych sprawuje dyrektor  Ośrodka we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.

 

II. Cele i zadania punktu

 

§ 4

Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:

1) zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego;

2) ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;

3) podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;

4) współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury i krzewiącymi polskie tradycje na terenie RFN oraz poza jej granicami.

 

§5

1. Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;

2) tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;

 3) organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:

a) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,

b) imprez sportowych,

c) wycieczek przedmiotowych,

d) wycieczek krajoznawczo-turystycznych,

e) spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

4) współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno- kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, a także tolerancji dla drugiego człowieka, niezależnie od jego przynależności rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.

2. W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

4. W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu.

5. Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

 

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu

 

§ 6

1. Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

2. Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświatyRepubliki Federalnej Niemiec.

3. Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.

 

§ 7

1. Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.

2. Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.

3. Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.

4. O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

§ 8

1. Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc.

 

IV. Organy punktu i ich kompetencje

 

§ 9

 Organami punktu są:

1) kierownik;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski.

 

§ 9 a

 1. W szkole może działać Rada Szkoły.

 2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

1) uchwala statut szkoły;

2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;

 3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej kierownika lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do kierownika, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć.

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa jej regulamin.

4. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;

2) rodzice wybrani przez ogół rodziców;

3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

5. W skład Rady Szkoły nie wchodzą uczniowie szkoły podstawowej.

6. Udział uczniów gimnazjum w pracach Rady Szkoły nie jest obowiązkowy.

7. Rada Szkoły liczy 9 członków.

8. Tryb wyboru Rady Szkoły:

a) z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły mogą wystąpić rodzice, nauczyciele i uczniowie;

b) wyboru przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły dokonuje się w tajnym głosowaniu podczas walnego zebrania członków rad klasowych;

c) przedstawicieli nauczycieli wybiera się w głosowaniu bezpośrednim;

d) na pierwszym posiedzeniu rada ze swego grona w głosowaniu tajnym wybiera prezydium Rady Szkoły oraz komisję rewizyjną w składzie:

- przewodniczący, reprezentant rodziców

- zastępca, reprezentant nauczycieli

- sekretarz;

e) odwoływanie członków Rady Szkoły i wybory uzupełniające odbywają się w trybie w jakim  rada szkoły została wybrana.

f) kadencja Rady Szkoły i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok;

g) członkowie Rady Szkoły oraz osoby uczestniczące w jej posiedzeniu są zobowiązane do nieujawniania spraw mogących naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

h) posiedzenia rady są protokołowane.

i) protokół z posiedzenia Rady Szkoły jest przez radę zatwierdzany w drodze uchwały na następnym jej posiedzeniu.

j) wszystkie uchwały w ramach uprawnień stanowiących, wnioskodawczych i opiniodawczych rada podejmuje zwykłą większością głosów,  przy obecności co najmniej połowy jej  członków. W rozpatrywaniu spraw personalnych dotyczących nauczycieli oraz innych pracowników szkoły nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.

k) wszystkie uchwały Rady przekazywane są, po podpisaniu ich przez przewodniczącego Rady i wszystkich członków Prezydium, do wiadomości kierownika Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Wyjątek stanowić mogą uchwały w sprawach personalnych, których upublicznienie może być na pewien okres czasu zawieszone decyzją Rady, powziętą w trybie uchwały dotyczącej spraw personalnych.

l) uchwały Rady Szkoły nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem,  w szczególności z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku i innymi aktami prawnymi umocowanymi       w tej ustawie, regulującymi działalność szkoły.

ł) techniczne warunki funkcjonowania Rady Szkoły zapewnia kierownik Szkoły.

m) w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa jej       regulamin.

9. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane. 

10. W regulaminie, o którym mowa w ust. 9, mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.

11. Rada Szkoły przedstawia każdego roku  kierownikowi szkoły plan działalności oraz sprawozdanie końcowo-roczne. 

12. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział, z głosem doradczym, kierownik szkoły.

13. Do udziału w posiedzeniach Rady  mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.

14. W sytuacji, gdy Rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

 

§ 10

1. Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.

2. Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt. 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.

 

§11

 

1 .Organy punktu współpracują ze sobą w celu:

 1) stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;

 2) organizowania działalności pozaszkolnej;

 3) rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;

4) dbania o dobre imię i wizerunek punktu.

2. Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.

 

§ 12

1. Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka. 2. Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:

1) kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;

2) opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;

3) ustala rozkład zajęć edukacyjnych;

4) zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej;

6) współpracuje z innymi organami punktu;

7) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w punkcie;

8) zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

9) wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;

10) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;

11) skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ;

12) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;

13) interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;

14) podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;

15) dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo- finansowym zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;

16) prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;

17) przechowuje pieczęć urzędową punktu;

18) reprezentuje punkt na zewnątrz.

 

§ 13

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy.

2. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

4) przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;

5) uchwalanie statutu punktu;

6) opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;

7) opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń pracownikom punktu;

8) ustalanie regulaminu swojej działalności.

 

§ 14

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu.

 

§ 15

1. W skład Rady Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego           oddziału.

2. Wybory do oddziałowych Rad Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

§ 16

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu.

2. Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym przedstawicielu do samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.

4. Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;

3) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

6. Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:

1) rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;

2) kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;

3) współdziałanie z pozostałymi organami punktu;

4) dbanie o mienie punktu;

5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;

6) rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;

7) dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.

 

V. Organizacja pracy punktu

 

§ 17

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka.

2. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 18

Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w RFN, ze szczególnym uwzględnieniem Landu Nadrenia Północna z Westfalią.

 

§ 19

1. Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.

2. Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu.

 

§20

1. Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.

2. Kierownik punktu, w porozumieniu z Radą Rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.

 

§ 21

1. Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

4. Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.

 

VI. Biblioteka

 

§ 22

 

1.Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

3. W uzasadnionych przypadkach ze zbiorów biblioteki mogą korzystać osoby niewymienione w ust. 2.

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów, lekcji bibliotecznych.

 

§ 23

Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.

 

VII. Nauczyciele

 

§ 24

Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.

 

§ 25

 Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

 

§ 26

Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.

 

VIII.  Prawa i obowiązki ucznia

 

§27

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;

3) informacji na temat wymagań programowych;

4) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;

5) życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników punktu;

6) zachowania i ochrony prywatności;

7) poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;

8) poszanowania swojej godności i nietykalności;

9) występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

10) korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;

11) składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać statutu punktu;

 2) na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;

3) przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;

4) respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej;

5) dbać o dobre imię i wizerunek punktu;

3. Uczniom zabrania się:

1) zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;

2) opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody kierownika punktu lub opiekuna klasy;

3) przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;

4) niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach punktu;

5) przynoszenia na teren punktu alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;

6) przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;

7) używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.

 

§ 28

 

1. Ucznia można nagrodzić za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce;

2) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

3) działalność społeczną;

4) działalność na rzecz punktu.

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:

1) list pochwalny do rodziców;

2) dyplom uznania;

3) nagroda rzeczowa.

3. Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.

4. Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75.

 

§ 29

Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.

 

§ 30

1. Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:

1) rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;

2) ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;

3) skreślenie z listy uczniów.

2. Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary iub skreśleniu z listy uczniów.

 

IX. Ocenianie wewnątrzszkolne

 

§ 31

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 31a

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oceniania zachowania zgodnie z Regulaminem Ucznia.

3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej), dostosować wymagania edukacyjne na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ogólnym wymaganiom.

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

  

§ 32 b

1. W klasach I – III oceną bieżącą,  klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ocena opisowa. Ocena odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w ramach programowych  dla pierwszego etapu edukacyjnego i wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2. Uczniowie począwszy od kl. IV  szkoły podstawowej oceniani są w skali sześciostopniowej:

- stopień celujący (cel.) - 6

- stopień bardzo dobry (bdb.) - 5

- stopień dobry (db.) - 4

- stopień dostateczny (dst.) - 3

- stopień dopuszczający (dop.) - 2

- stopień niedostateczny (ndst.) - 1

3. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 a. rozwiązuje samodzielnie złożone i trudne problemy, gwarantujące pełne opanowanie materiału podstawowego i znacznie wykraczającego poza ramy programowe

 b. podejmuje działania z własnej inicjatywy, wynikające z indywidualnych zainteresowań;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a. rozwiązuje samodzielnie problemy, gwarantujące pełne opanowanie ram programowych 

b. stosuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który  opanował wiadomości i umiejętności, przydatne z danego przedmiotu, stosowane w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika, ale nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w ramach programowych

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki, o niewielkim stopniu złożoności, ale nie opanował w pełni podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w w ramach programowych

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował proste treści programowe, niezbędne do kontynuowania nauki, o niewielkim stopniu złożoności, ale nie potrafi wykorzystać ich w sytuacjach typowych, popełnia błędy, ma braki w wiadomościach, korzysta ze wskazówek nauczyciela;

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował prostych treści programowych i nawet korzystając ze wskazówek nauczyciela, nie potrafi ich zastosować.

 

§ 32 c

1. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie okresu zaplanować sposoby i formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce.

2. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia konsekwencji - zasady zgłaszania nieprzygotowań oraz liczba zgłoszeń zostają ustalone w WSO

3. Ocenę do dziennika nauczyciel jest obowiązany wpisać niezwłocznie po jej wystawieniu.

4. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za wypowiedzi ustne, prace pisemne i działania twórcze.

5. Prace pisemne to:

a. kartkówka – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z nie więcej niż trzech ostatnich tematów i trwa nie dłużej niż 15 minut;

b. sprawdzian (praca klasowa) – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z jednego lub kilku działów programowych, a nawet z całego roku i trwa nie dłużej niż dwie godziny lekcyjne.

6. Uczniowie mają prawo do równomiernego rozłożenia sprawdzianów (nie więcej niż jeden  w danym dniu nauki ).

7. Każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany przynajmniej  na tydzień przed terminem przeprowadzenia i poprzedzony informacją o zakresie jego treści i formie.

8. Nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek.

9. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności (prace klasowe) nie mogą być przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych .

10.1.Wszystkie prace pisemne tj. testy, zestawy zadań i poleceń do wykonania muszą być opatrzone punktacją, ewentualnie komentarzem, a ich ocena obliczona wg skali:

Ocena celująca: 91% - 100% punktów oraz w całości wykonane zadanie dodatkowe lub twórcze, oryginalne rozwiązanie

Ocena bardzo  dobra: 91% - 100% punktów

 Ocena dobra: 76% - 90% punktów

Ocena dostateczna        : 51% - 75% punktów

 Ocena dopuszczająca: 30% - 50% punktów

 Ocena niedostateczna: do 29% punktów.

10.2. Nauczyciele języka polskiego mają możliwość stosowania procedur oceniania prac pisemnych (wypracowań) zgodnie z metodami przyjętymi w  przedmiotowym systemie oceniania.

11. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala termin i sposób wyrównania zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia.

12. Sprawdziany (prace klasowe, kontrolne) są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac (w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego obowiązku).

13. Uczeń ma prawo do powtórnego pisania sprawdzianu (pracy klasowej, pracy kontrolnej) tylko w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej. Taka poprawa jest dobrowolna i musi odbyć się w terminie 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń przystępuje do niej tylko jeden raz.

14. Sprawdzanie prac pisemnych odbywa się  maksymalnie w ciągu 2 tygodni.

15. Ocenione sprawdziany (prace klasowe, prace kontrolne) uczeń otrzymuje do poprawy w formie ustalonej przez nauczyciela.

16. Nauczyciel przechowuje sprawdziany (prace klasowe, prace kontrolne) do końca roku szkolnego.

17. Na prośbę rodziców ucznia / prawnych opiekunów, sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany (prace klasowe, prace kontrolne), i inne prace oraz dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu jego rodzicom/opiekunom prawnym podczas zebrań klasowych i konsultacji.

18. Uczeń powinien dobrze znać kryteria oceniania i stale być zachęcany do dokonywania samooceny stanu swojej wiedzy.

 

§32 d

1.Szkoła pracuje systemem dwuokresowym pięciomiesięcznym, klasyfikując uczniów : śródrocznie - w drugiej połowie  stycznia i rocznie - w drugim tygodniu czerwca.

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej .

3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen z poszczególnych zajęć .

4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5. Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

6. Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w okresie (roku szkolnym) i nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

7. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nauczyciele przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów na dwa tygodnie  przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  Rodzice/opiekunowie prawni informowani są w formie ustalonej przez wychowawcę.

8. O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych nauczyciele przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 9. Ocena śródroczna i roczna powinna być wystawiona w obecności zainteresowanego ucznia i opatrzona komentarzem słownym.

10. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego  albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

11.1 Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

11.2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez kierownika szkoły.

11.3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w sobotę poprzedzającą dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.   Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

11.4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym ,może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez kierownika szkoły.

11.5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

12.1 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do kierownika szkoły, jeżeli uznają, że roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

12.2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ,nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12.3.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, kierownik szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

12.4.Ustalona przez komisję, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

12.5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez kierownika szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

§ 32 e

1.Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

§ 32 f

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

§ 32

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.

 

X. Postanowienia końcowe

 

§ 33

Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 

§ 34

Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

 

§ 35

W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.

 

§ 36

Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.

 

§ 37

Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny w bibliotece szkolnej.

 

§ 38

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25 listopada 2015 r. przyjęto do stosowania.