zarzadzenie i regulamin_rekrutacji uczniow

 

Zarządzenie nr 1/04/2018

Kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

Im. Królowej Rychezy

przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

 

w sprawie wprowadzenia: „Regulaminu rekrutacji uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii zwanego dalej SPK w Kolonii”.

 

 

Na podstawie:

1)        ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm.),

2)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 454),

3)        statutu Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii,

 

§ 1

 

wprowadzam  Regulamin rekrutacji dla SPK w Kolonii .

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kolonia, 30.04.2018

 

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji uczniów do

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy
przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

 

§1


Zasady rekrutacji uczniów

  1. Podstawa prawna:

4)        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
z późn. zm.),

5)        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 454),

6)        Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem,

7)        Zarządzenie nr 1/04/2016 kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

  1. Kryteria rekrutacji:

1)      zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, zwanego dalej SPK  w Kolonii mogą być przyjmowane:

a)   dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

b)      dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi - jeżeli SPK w Kolonii posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,

2)      warunkiem przyjęcia ucznia do SPK w Kolonii jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu:

a)        do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,

b)        do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U.
z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki.

  • §2

Etapy rekrutacji uczniów

 

  1. Składanie wniosku o przyjęcie do SPK w Kolonii oraz wymaganej dokumentacji:

1)      dokumentację rekrutacyjną stanowią:

a)      wniosek o przyjęcie ucznia do SPK w Kolonii – załącznik nr 1,

b)      kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPKw Kolonii– załącznik nr 2,

c)      oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,

d)     oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,[1]

e)      zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane,

2)      kierownik SPK w Kolonii ogłasza nabór uczniów do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w SPK na kolejny rok szkolny na stronie internetowej punktu,

3)      rekrutacja uczniów do SPK w Kolonii rozpoczyna się 15 maja a kończy się 15 czerwca danego roku. Termin rekrutacji uzupełniającej ustala kierownik SPK w Kolonii,

4)      w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.

2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych:

           1)    rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną lub osobiście.

2) o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu kierownik rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń.

3. Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do SPK w Kolonii.

1)      po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych SPK w Kolonii, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,

2)      po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów,

3)      do dnia 30 czerwca kierownik SPK w Kolonii jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,

4)      w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK w Kolonii, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK w Kolonii,

5)      w SPK w Kolonii, w którym wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

4. W przypadku przyjęcia ucznia do SPK w Kolonii, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w SPK w Kolonii.

5. W przypadku wolnych miejsc, w SPK w Kolonii  prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.

 

 §3

Harmonogram rekrutacji

1)      Do 30 kwietnia – wydanie przez kierownika SPK w Kolonii  zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji;

2)      Do 10 maja  - umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej SPK w Kolonii i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.

3)      Od 15 maja do 15 czerwca – przesyłanie drogą elektroniczną lub dostarczenie osobiście dokumentów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w SPK w Kolonii (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami).

4)      Do 30 czerwca - ogłoszenie wyników rekrutacji.

5)      Od 20 sierpnia  do 30 sierpnia – rekrutacja uzupełniająca.

6)      Do 30 września – dostarczenie zaświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 regulaminu.

 

Kolonia, 30.04.2018                                                 Kierownik SPK w Kolonii[1] zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPK. Niedostarczenie ww. zaświadczenie
w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK.