Załącznik nr 6

 

Załącznik 6

 

Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko
obowiązku szkolnego/obowiązku nauki

 

 

 

                                                                                                                 ……………………………., dnia …………….

 

 

 

Dane rodzica:

 

imię i nazwisko: ………………..
narodowość: …………………
adres zamieszkania (za granicą): ………….

 

 

 

Kierownik
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii                                                                         

 

 

 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………….…………….. (imię i nazwisko dziecka), spełnia obowiązek szkolny /obowiązek nauki* w .............................................................. (pełna nazwa szkoły) mieszczącej się ……………………………………………………..................…………………..(pełny adres szkoły).

 

(Oświadczenie składa się raz podczas przyjęcia dziecka do szkoły)

 

 

 

 

 

……………………………………………….
(podpis rodzica)

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić