Załącznik nr 5

 

Załącznik nr 5

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE WIZERUNKU DZIECKA

 

 

 

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że:

 

 

 

wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku:

 

                   …………………………………………………………………..……………….….………………………..

                                                                (imię i nazwisko  dziecka)

 

dla realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w tym do

a)    realizacji obowiązków związanych z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w SPL w Kolonii oraz poza siedzibą,

b)    wizerunku oraz osiągnięć dziecka w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę
w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (www.kolonia.orpeg.pl i na facebooku) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L Nr 119) RODO.

 

Miejscowość

Data

 

Podpis Matki

 

Podpis Ojca