Załącznik nr 3

  

Załącznik nr 3

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
DLA RODZICA DZIECKA UCZĄCEGO SIĘ

                           w Szkole Polskiej im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii                                                                      

 

 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”), na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana oraz danych osobowych dziecka przetwarzanych w (pełna nazwa spk) , (od 1 września szkoła polska(pełna nazwa)) wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie (ORPEG)  jest: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii, [od 1 września Szkoła Polska im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii].                                                                             
 2. W sprawach związanych z  przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kolonia@orpeg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji w SPK ( od 1 wrzesnia 2019 r. Szkoły Polskiej) statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w tym:

 

a)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa oświatowego, oraz innych wynikających z nałożonych zadań ustawowych  – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 

b)      obowiązków związanych z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole oraz poza jej siedzibą na podstawie podpisanej zgody – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 

c)       w celu publikacji wizerunku oraz osiągnięć dziecka w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (www.kolonia.orpeg.pl i na facebooku)  na podstawie podpisanej zgody, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 

d)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych lub danych osobowych dziecka osobowych będą:

 

a)       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ORPEG lub SPK (od 1 września 2019 r. szkoła polska) przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest  ORPEG lub SPK (od 1 września 2019 r. Szkoła Polska);

 

 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 w tym przez okres nauki w Szkole Polskiej, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Pani/Panu, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie               z obowiązującym prawem. Do celów dowodowych Administrator prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres SPK  (od 1 września 2019 r. szkoły polskiej) lub elektronicznie na adres: kolonia@orpeg.pl
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wpisania ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia).
 5. Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziałuw konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze szkoły  przez osobę inną niż rodzice.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Administrator przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 9. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

 

 

Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w sekretariacie szkoły lub pisma skierowanego na adres e-mail IOD.

 

 

 

Zapoznałam/zapoznałem się

 

Miejscowość

Data

 

Podpis Matki

 

Podpis Ojca