Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej
przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

 

(do 31 sierpnia 2019 r. szkolnego punktu konsultacyjnego przy  Konsulacie Generalnym RP w Kolonii )

 

§1
Zasady rekrutacji uczniów do szkół polskich

 

1.       Podstawa prawna:

 

1)        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966 ze zm.).

 

2)        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 14578
z późn. zm.).

 

3)        Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245).

 

4)        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 r. poz. 1648),

 

5)        Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,

 

6)        zarządzenie kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii [od 1 września 2019 r. kierownika Szkoły Polskiej] w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

 

 

 

2.       Kryteria rekrutacji:

 

1)      do Szkoły Polskiej, zwanej dalej SPL mogą być przyjmowane:

 

a)    dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

 

b)   dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi - jeżeli SPL posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,

 

2)      warunkiem przyjęcia ucznia do SPL jest dostarczenie kierownikowi aktualnego
zaświadczenia o uczęszczaniu:

 

a)         do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,

 

b)        do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10),
w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki.

 

§2

 

Etapy rekrutacji uczniów

 

 

 

1.       Składanie wniosku o przyjęcie do SPL oraz wymaganej dokumentacji:

 

1)      dokumentację rekrutacyjną stanowią:

 

a)       kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPL – wypełniona ankieta na stronie internetowej szkoły ( www.kolonia.orpeg.pl)

 

b)      wniosek o przyjęcie dziecka do SPL – załącznik nr 1,

 

c)       klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,

 

d)      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka– załącznik nr 3   i 4,

 

e)      zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

 

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły polskiej. W przypadku zmiany szkoły (nie nazwy) zaświadczenie musi być aktualizowane,

 

2)      kierownik SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej) ogłasza nabór uczniów                  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego  w SPL na kolejny rok szkolny na stronie internetowej punktu  i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły, kierownik SPK ,

 

3)      rekrutacja uczniów do SPL rozpoczyna się 15 kwietnia, a kończy się 30 czerwca danego roku.    Termin rekrutacji uzupełniającej ustala kierownik,

 

4)      w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.

 

2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:

 

1)      termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa kierownik SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej), tj. wskazuje określony dzień, godzinę, miejsce przyjmowania dokumentów).

 

2)      kierownik SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej) może powołać komisję rekrutacyjną, wspomagającą kierownika w prowadzeniu naboru uczniów do SPL. Pracami komisji kieruje kierownik SPK. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w SPK,

 

3)      do zadań Komisji należy: przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, weryfikowanie znajomości języka polskiego przez  dziecko  oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,

 

4)      podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic/ opiekun jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód lub paszport rodzica dziecka/opiekuna prawnego,

 

5)      o przyjęciu do szkoły decyduje :

 

a)kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu osoba przyjmująca dokumenty rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń.

 

b) znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki
(zweryfikowana w czasie rozmowy wstępnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną)

 

6)      Przy rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły  Podstawowej SPL pierwszeństwo mają dzieci, które w roku szklonym 2019-20 kończą 7 lat. Uczniowie , którzy maja 6 lat mogą zostać przyjęci w razie wolnych miejsc.

 

 

 

3. Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do SPL.

 

1)      po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,

 

2)      po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów,

 

3)      do dnia 30 czerwca kierownik SPK jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,

 

4)      w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPL, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej),

 

5)      w SPL, w którym wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

 

 

 

3.       W przypadku przyjęcia ucznia do SPL, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w SPL.

 

 

 

5. W przypadku wolnych miejsc, w SPL prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.

 

 

 

 §3

 

Harmonogram rekrutacji

 

Poniżej proponowany harmonogram rekrutacji. Kierownik może dostosować terminy działań rekrutacyjnych do specyfiki SPL:

 

1)      Do 25 kwietnia 2019 r.  – wydanie przez kierownika SPK (od 1 września 2019 r. kierownik Szkoły Polskiej) zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji;

 

2)      Do 30 kwietnia 2019 r.  - umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie www SPK   i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.

 

3)      Do 15 sierpnia 2019 – składanie dokumentów o przyjęcie dziecka  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego w SPL  (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz  z załącznikami).

 

4)      Od 1 września do 7 września - rozmowa weryfikująca znajomość przez dziecko języka polskiego

 

5)      Do 31 sierpnia - ogłoszenie wyników rekrutacji ( poinformowanie e-mailem rodziców o przyjęciu dziecka, bądź umieszczeniu na liście rezerwowej)

 

6)      Do  31.08.2019 potwierdzenie rodzica , że dziecko będzie uczęszczało do szkoły.

 

7)      Od 15.09.2019 r. do 30.09.2019 r.  – rekrutacja uzupełniająca.

 

8)      Do 30 września 2019 r.  – dostarczenie zaświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Regulamin rekrutacji.pdf154.89 KB